Board Members

Mitsuru Claire Chino
Nobuhiro Suga
Elizabeth Shehata